Tillsyn och tillstånd

Grunden i arbetet som försäkringsdistributör är att   förbättra din ekonomiska situation genom god rådgivning och på så vis medverka till att ge dig en långsiktig ekonomisk trygghet.Vi är inte anknutet till något försäkringsbolag vilket gör att vi har tillgång till ett bredare utbud och kan på så vis handplocka de produkter som passar dig bäst på marknaden.

Tillstånd, regelverk och ersättning

Fond och Försäkring är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från finansinspektionen att enligt om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkring i samtliga klasser.

Fond & Försäkrings rådgivare är licensierade hos SwedSec och där med har våra rågivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. Fond & Försäkring är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB som också är det företag som är anslutet till SwedSec.

Fond & Försäkring är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att du som kund ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsdistribution.

Fond & Försäkring är anslutna till Svenska försäkringsförmedlares förening. Det är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsdistributörer. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand.

Fond & Försäkring i Ängelholm AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Som anknutet ombud får Fond & Försäkring i Ängelholm AB ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Den ersättning vi som förmedlare erhåller är i form av provisioner från de produktbolag som används. Vi vill att du som kund ska vara varse om hur ersättningsmodellen ser ut och redovisar denne tydligt vid rådgivningsmötet.

Allmänna reklamationer

Vårt arbete bygger på att kundens intresse alltid ska hamna i första rummet och det ska aldrig uppstå tveksamheter om att våra råd alltid baseras på vad som är bäst för kunden.Vår verksamhet bygger på förtroende och självklart strävar vi efter att 100 % av våra kunder ska vara nöjda. Anser du att vi gjort något felaktigt vill vi naturligtvis försöka korrigera detta.Om detta scenario skulle uppstå ber vi dig att skriftligen redogöra för händelseförlopp, hantering samt eventuella fel och brister.

Klagomålsärenden skickar du till:

Garantum Fondkommission AB

Johan Andersson

Box 7364

103 90 Stockholm

klagomal@garantum.se

Blir du mot förmodan inte nöjd trots klagomålshanteringen finns möjligheten att få en tvist prövad hos allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

Dataskyddspolicy – Fond & Försäkring

Förköpsinformation